Skip to content

การบริหารการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด (บริษัทฯ)เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายกองทุนรวมภายในประเทศ

 
 

ที่มีให้เลือกสรรกว่า 2000 กองทุน ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ผ่านการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อให้เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า

Open Architecture Mutual Funds Platform

Double Happiness


This will close in 0 seconds

Capital Protection 100%

Super Return

Bull Win
FX - EUR/USD
Bear Win
FX- EUR/USD

This will close in 0 seconds

KIKO / Option strategies


This will close in 0 seconds

Thematic fund


This will close in 0 seconds

International Fund/Country fund


This will close in 0 seconds

Equity growth fund


This will close in 0 seconds

Equity big cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity mid & small cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity signature fund


This will close in 0 seconds

Equity value Fund


This will close in 0 seconds

Equity dividend fund


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Eng


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Th


This will close in 0 seconds