Skip to content

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า (“บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด นอกจากนี้ การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการใช้เว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตรา สัญลักษณ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง เนื้อหา ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้  โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ปลอม เลียนแบบ จำหน่าย ให้เช่า สำเนา หรือกระทำการอื่นใดเพื่อการแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์อื่นในทางการค้า จากทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  หากบุคคลใดกระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดดังกล่าวโดยทันทีด

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่น ๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่น ๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหากเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะสำหรับกรณีนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้น ๆ

ไม่มีการรับประกัน

บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือ ที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น 

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ทั้งทางตรงทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง หรือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาดในการแสดงผล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล การหยุดชะงัก เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

Double Happiness


This will close in 0 seconds

Capital Protection 100%

Super Return

Bull Win
FX - EUR/USD
Bear Win
FX- EUR/USD

This will close in 0 seconds

KIKO / Option strategies


This will close in 0 seconds

Thematic fund


This will close in 0 seconds

International Fund/Country fund


This will close in 0 seconds

Equity growth fund


This will close in 0 seconds

Equity big cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity mid & small cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity signature fund


This will close in 0 seconds

Equity value Fund


This will close in 0 seconds

Equity dividend fund


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Eng


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Th


This will close in 0 seconds